Regulamin dostępu i korzystania z serwerów tanihost.com

----->Pobież Regulamin w wersji PDF<------

1. Postanowienia ogólne
Regulamin zawiera postanowienia dotyczące zasad dostępu i korzystania z serwerów tanihost.com. Postanowienia niniejszego regulaminu są przyjmowane przez Korzystającego w całości.

Określenia użyte w Regulaminie:
Serwer tanihost.com - dalej Serwer
Korzystający z serwera - dalej Korzystający
Dostawca dostępu do serwera - dalej Dostawca
Cennik dostępu do serweta - dalej Cennik
Zakres dostępu do serwera - Zakres Dostępu
Wielkość transferu przy wykorzystaniu Serwera - Wielkość transferu

Zamawiając usługę Korzystający oświadcza, że akceptuje Regulamin w całości. Nieprzestrzeganie postanowień wynikających z Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania dostępu do Serwera. W przypadkach sporu z Dostawcą w związku z korzystaniem z dostępu do Serwera nie można powoływać się na nieznajomość Regulaminu. Korespondencja, zmiany w Regulaminie i inne informacje wynikające z dostępu do Serwera będą podawane w formie elektronicznej poprzez publikację na stronie tanihost.com. Korzystający wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych w celu wynikającym z wykonywania dostępu do Serwera oraz celach marketingowych. Korzystający ma prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany, cofnięcia swojej zgody w każdym czasie przy zachowaniu formy przewidzianej przepisami.

2. Rejestracja w systemie, rozpoczęcie korzystania z Serwera
Korzystający po wybraniu opcji wyposażenia serwera wnosi opłatę wynikającą z Cennika.

Korzystanie z Serwera rozpoczyna się po:
zaakceptowaniu Regulaminu,
podaniu pełnych, zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy danych do celów księgowych
uiszczeniu opłaty za wybraną ofertę dostępu do Serwera.
otrzymaniu od dyżurnego administratora informacji o aktywacji

3. Warunki korzystania z Serwera
Serwer służy wyłącznie prezentacji materiałów własnych korzystających oraz nie może być udostępniany stronom trzecim w sposób przekraczający wymiar określony w Regulaminie.

Korzystający nie może na Serwerze:
zamieszczać nielegalnego oprogramowania,
zamieszczać elementów wykorzystywanych przez inne serwisy (używanie mocy serwera do zewnętrznych procesów),
naruszać praw cywilnych i autorskich innych osób,
zamieszczać treści pornograficznych i innych niezgodnych z obowiązującym prawem,
rozsyłać niezamawianej masowej korespondencji (spam),
publikować stron kierujących do danych i treści opisanych powyżej.

Korzystający nie może na Serwerze bez zgody Dostawcy:
dokonywać sprzedaży Dostępu do Serwera osobom trzecim,
zamieszczać treści erotycznych,
instalować oprogramowania nadmiernie obciążającego serwer,
instalować oprogramowania, narzędzi, skryptów itp. służących do wymiany treści o charakterze reklamowym.

Korzystający wykupując opcję reseller automatycznie uzyskuje zgodę Dostawcy na odsprzedawanie Dostępu do swojego pakietu. Reseller jest odpowiedzialny przed Dostawcą za działania swoich klientów i jest zobowiązany do stworzenia regulaminu uwzględniającego wszystkie warunki korzystania z serwera opisane przez niniejszy Regulamin.

Działanie na szkodę Dostawcy lub innych Korzystających z Dostępu stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Dostawcę do niezwłocznego zablokowania dostępu dla Korzystającego wraz z wszystkimi konsekwencjami wymienionymi w Regulaminie.

4. Opłaty za korzystanie z Serwera, sposoby rozliczeń
Za dostęp do Serwera pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy chyba, że co innego wynika z indywidualnych ustaleń określonych umową. Okresem rozliczeniowym dla pakietów reseller jest jeden miesiąc chyba, że co innego wynika z indywidualnych ustaleń określonych umową

Jeżeli Korzystający nie poinformuje po upływie 11 miesięcy Dostępu do Serwera o rozwiązaniu umowy Dostawca dostarczy dokumenty pozwalające dokonać opłat za kolejny okres rozliczeniowy. Z tytułu opłaty korzystającemu przysługuje dostęp do Serwera według opcji określonych w Cenniku. Rozszerzenie lub zmiana zakresu dostępu do Serwera jest dopuszczalne przy zachowaniu zasad wynikających z Regulaminu i Cennika.

Dostęp do Serwera obejmuje:
Wszystkie funkcje zawarte w ofercie handlowej i publikowanie na stronach WWW z uwzględnieniem zapisów Regulaminu, oraz wybranej opcji dostępu.
Wielkość transferu (miesięczną) w wysokości określonej opłatą za daną opcję. Przekroczenie wielkości transferu w danym 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym uprawnia Dostawcę do naliczenia i pobrania opłaty za rzeczywistą wielkość transferu. Dostawca wystawi odpowiednią fakturę uwzględniającą zakończony 1 miesięczny okres rozliczeniowy. Opłata za przekroczenie wielkości transferu nie zmienia opcji dostępu wybranej przez Korzystającego. Zmiana zakresu dostępu do Serwera jest możliwa po:
złożeniu przez korzystającego zamówienia,
opłaceniu kosztu zmiany wg. Cennika,
potwierdzeniu przez Dostawcę aktywowania zmienionej opcji dostępu.

Korzystanie z dostępu do Serwera nie może naruszać prawa, zapisów Regulaminu, zasad obowiązujących w sieci Internet, oraz zasad Netykiety. Dostawca ma obowiązek reagować na wykryte naruszenia, i stosować sankcje wynikające z Regulaminu oraz przepisów prawa. W razie wątpliwości Korzystający ma obowiązek wykazać swoje prawa cywilne i autorskie odnośnie prezentowanych treści.

5. Zmiany Regulaminu korzystania z serwera
Regulamin może zostać zmieniony. Powiadomienie odbywa się na zasadach określonych w pkt 1 Regulaminu.

6. Odpowiedzialność
Dostawca dostępu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu i zakłócenia w korzystaniu z Serwera w przypadku:
braku ciągłości świadczenia dostępu niezawinionego jego działaniem,
nieprawidłowego korzystania z dostępu do Serwera,
podania błędnych, niewłaściwych lub niepełnych informacji przez Korzystającego z dostępu do Serwera przy rejestracji kont,
nieprzestrzegania warunków niniejszego Regulaminu przez Korzystającego,
wystąpienia siły wyższej,
dostępu do Serwera osób trzecich - nieupoważnionych przez Dostawcę,
nieprzewidzianego działania czynników i osób trzecich w zakresie takim jak: np. awaria sprzętu lub oprogramowania w sieciach dostępowych do Serwera.
Dostawca dokłada wszelkich starań by serwery funkcjonowały stabilnie i nieprzerwanie oraz by były odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, wirusami itp., jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z ww. braku dostępu lub zakłóceń. Dostawca nie ma obowiązku tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych Korzystających.

7. Konserwacje i naprawy Serwera
W celu zapewnienia właściwego dostępu do Serwera przez korzystających Dostawca zastrzega sobie możliwość dokonywania konserwacji systemu. O planowanych konserwacjach Korzystający będzie informowany z wyprzedzeniem minimum 24 godzin w sposób wynikający z Regulaminu.

8. Rozwiązanie, rezygnacja, zablokowanie dostępu
Dostawca ma prawo do zablokowania dostępu do Serwera, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Korzystającego. Zablokowanie może dotyczyć całości dostępu do Serwera lub tylko do jego niektórych elementów.

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 14 dniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Korzystającego żadne opłaty nie są zwracane.

W przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania Regulaminu, lub przepisów prawa przez Korzystającego Dostawca ma prawo do niezwłocznego i trwałego zablokowania dostępu do Serwera i usunięcia zgromadzonych na nim danych.

Korzystający ma prawo do rezygnacji z dostępu do Serwera w każdym czasie bez możliwości zwrotu opłaty jaką wniósł z tytułu wykupienia dostępu do Serwera. Brak opłaty za:
otrzymany dostęp do Serwera,
zmianę lub rozszerzenie opcji, oraz
nieopłacenie kolejnego okresu dostępu do Serwera
przekroczony limit transferu w danym miesiącu
skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwera oraz może skutkować usunięciem zgromadzonych danych przez Dostawcę.

10. Ochrona prywatności
Dane osobowe są gromadzone wyłšcznie zakresie i w celu prawidłowego wystawienia faktury VAT. Nigdy i nikomu nie udostępniamy na żadnych warunkach zgromadzonych danych osobowych korzystających chyba, że na wyraźne życzenie korzystającego lub na wniosek uprawnionych organów (sšdu, prokuratury itp).

Wyjątkiem są zbiorcze zestawiania statystyczne, które jednakże nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację korzystających.

11. Postanowienia końcowe

  1. Dostawca wystawia Fakturę VAT, po otrzymaniu właściwych danych do jej wystawienia oraz wpłaty, a także po spełnieniu warunków dla zainicjowania dostępu, lub zmiany opcji dostępu do Serwera wynikającego z pkt 2 i pkt 4. Za brak możliwości dostępu do Serwera, zawiniony przez Dostawcę, trwający ponad 24 godziny Dostawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 1 dzień za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów nie związanych z jego działaniem (powiadamianie SMS przez witryny WWW do systemów GSM, obce oprogramownaie w tym pakiet Fantastico).
  2. Dostawca ma prawo co cesji umowy zawartej pomiędzy Korzystającym a Dostawcą na osoby trzecie. Opłacone u Dostawcy usługi pozostaną aktywne do czasu na jaki zostały wykupione. Kolejny okres rozliczeniowy będzie rozliczany zgodnie z aktualnym regulaminem i cennikiem Dostawcy (nowego właściciela). W wypadku cesji Dostawca powiadomi o tym Korzystającego na zasadach określonych w pkt 1 Regulaminu.

tanihost.com jest dostawcą serwerów samoobsługowych. Administrator nie odpowiada na listy zawierające pytania, które dotyczą spraw wyjaśnionych na stronie informacyjnej. Nie wykonuje też żadnych czynności administracyjnych w panelach Klientów.

Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 14.04.2005.